Select Language
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 MADDE 1- TARAFLAR

 İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası EPIC DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (“EPIC Denizcilik” olarak anılacaktır) ile siz Kullanıcı arasında düzenlenmiş hâlihazırda yürürlükte bulunan Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir bütünüdür. Bu Politika, Sözleşme’ye bağlı ve Sözleşme ile birlikte geçerlidir. Bu Politika’nın hiçbir hükmü, Sözleşme’den ayrı ya da farklı yorumlanamayacağı gibi, iki metin arasında bir çelişki bulunması halinde Sözleşme geçerlidir.

İşbu Politika kapsamında EPIC DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ve Kullanıcı Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kullanıcıya ait kimlik bilgileri başta olmak üzere, kullanıcının kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla EPIC Denizcilik tarafından işlenecektir.

EPIC Denizcilik, Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin korunmasına dair tüm önlemleri alacak şekilde, Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin güvenliğine mümkün olan en üst seviyede dikkat göstererek, Kullanıcı’ya Site vasıtası ile sunulan tüm hizmetlerde, kişisel verilerin korunmasını ve güvenli şekilde işlenmesini ön planda tutmaktadır. Aynı kapsamda, EPIC Denizcilik, Kullanıcı’nın özel hayatının gizliliğinin, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını da hedeflemektedir.

MADDE 3- TANIMLAR

 Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Söz konusu verilerin EPIC Denizcilik tarafından Site aracılığı ile elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb. 

Kullanıcı:  Epic Denizcilik internet sitesini ziyaret eden gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

MADDE 4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASINA DAİR HUSUSLAR

 4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 EPIC Denizcilik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kullanıcılar’ın kişisel verilerini işlemekte ve korumaktadır. 

Bu kapsamda EPIC Denizcilik aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir:

EPIC Denizcilik;

 • Basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir,
 • Faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır,
 • Meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır,
 • Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır,
 • Kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir.

EPIC Denizcilik, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Siteye üye olan herkes, kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, daha sonra kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikâyet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılır.

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Kişisel verinin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

EPIC Denizcilik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan birtakım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir biçimde EPIC Denizcilik tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

EPIC Denizcilik, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

MADDE 5- AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır.

Bu kapsamda EPIC Denizcilik, Anayasa ve KVKK’ya uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

EPIC Denizcilik aynı zamanda KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eden ve Site’ye üye olan her Kullanıcı bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

Bunun yanında EPIC Denizcilik, KVKK’daki tüm hususlar ile “hukuka ve dürüstlük kuralına” uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır.

MADDE 6- KULLANICI’YA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 Site üzerinden paylaştığınız kişisel verileriniz, EPIC Denizcilik tarafından sağlanan hizmet ve EPIC Denizcilik’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, EPIC Denizcilik’in çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri ve benzeri vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığınız süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; EPIC Denizcilik tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, EPIC Denizcilik ile yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, EPIC Denizcilik’ten aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılmak, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, etkin bir kullanıcı hizmeti sunulması, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel kullanıcı tespiti, EPIC Denizcilik ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, EPIC Denizcilik’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, EPIC Denizcilik bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, kullanıcılarımızdan gelen talep ve soruların cevaplanması, EPIC Denizcilik’in internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya EPIC Denizcilik’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile size sunduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesi uyarınca veri sahibinin açık rızası, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, EPIC Denizcilik ile onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, EPIC Denizcilik’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sizin tarafınızdan bizzat alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, EPIC Denizcilik’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 6. maddesi uyarınca veri sahibinin açık rızası ile Kanunlarda öngörülen hallerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

MADDE 7- KULLANICI’YA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARILMASI

 Yukarıda sıralanan amaçlarla EPIC Denizcilik nezdinde bulunan Kullanıcılar’a ait kişisel veriler güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki üçüncü kişilere açıklanmaz. EPIC Denizcilik, yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, iş ortaklarına, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası için gerekli olan tüm merci ve kanallara,  Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, Site’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan ve verilen üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde, kullanıcı kişisel verilerini aktarabilecektir.

MADDE 8- 6698 SAYILI KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA KULLANICI’NIN HAKLARI

 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı aynı zamanda, Site’nin kullanımı ile birlikte, yukarıdaki paragraf hükümlerini kabul ettiklerini, bu hususlarda bilgi sahibi olduklarını ve özellikle de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan düzenlemeleri okuyup anladıklarını, bu maddeler çerçevesinde veri sahibi olarak “açık rıza” verdiklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 MADDE 9- KANUN KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSU

 KVKK madde 11’te belirtilen haklarınızı kullanmak için, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yollar ile aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak EPIC Denizcilik’e ulaşabilirsiniz.

Yazışma Adresi: Epic Denizcilik ve Gemi İnşaat A.Ş. İçmeler Mah, Zinnur Sk No: 3,

Lantana Plaza K:2, D:15 34947 Tuzla/İSTANBUL

Çağrı Merkezi: 0 (216) 446 16 86

E-posta: kvkk@epicdeniz.com

MADDE 10- SON HÜKÜMLER

 KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

EPIC Denizcilik, işbu Politika içeriğini gerekli gördüğü zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Son güncelleme tarihi metnin başında yer almaktadır.

Herhangi bir ihtilaf halinde, EPIC Denizcilik kayıtları tek başına geçerli ve tarafları bağlayıcı olacaktır.

 

Personal Data Protection and Processing Policy


ARTICLE 1- PARTIES

This Personal Data Protection and Processing Policy is the annex and inseparable whole of the User Agreement (the "Agreement") in force between EPIC DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (referred to as "EPIC Denizcilik") and you, the User. This Policy is subject to the Agreement and is valid together with the Agreement. No provision of this Policy can be interpreted as separate or different from the Agreement, and if there is a conflict between the two texts, the Agreement is valid.

Within the scope of this Policy, EPIC DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ and User Parties will be referred to as.

ARTICLE 2- SUBJECT

In accordance with the provisions of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”), all kinds of information that makes the identity of the user specific or identifiable, especially the identity information of the user, including special quality personal data, as Personal Data within the scope below, in the capacity of Data Controller It will be processed by EPIC Shipping.

EPIC Denizcilik prioritizes the protection and safe processing of personal data in all services offered to the User through the Site, taking all measures to protect the personal data of the User, paying the utmost attention to the security of the personal data of the User. is holding. In the same context, EPIC Denizcilik also aims to protect the privacy, fundamental rights and freedoms of the User's private life.

ARTICLE 3- DEFINITIONS

Explicit Consent: Consent about a specific subject, based on information and expressed with free will.
Processing of Personal Data: All kinds of transactions carried out on the data such as obtaining, recording, storing, preserving, changing, reorganizing, disclosing, transferring, taking over, making available, classifying or preventing the use of the said data through the Site. represents the process.
Personal Data Owner: The natural person whose personal data is processed.
Personal Data: Any information relating to an identified or identifiable natural person. Therefore, the processing of information regarding legal persons is not within the scope of the Law. For example; name-surname, TCKN, e-mail, address, date of birth, credit card number, bank account number, etc.
User: A real person visiting the Epic Denizcilik website.
Special Quality Personal Data: Data related to race, ethnicity, political opinion, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, clothing, membership to associations, foundations or unions, health, sexual life, criminal convictions and security measures, and biometric and genetic data. data are of special nature.
Data Controller: The person who determines the purposes and means of processing personal data and manages the place where the data is kept systematically (data recording system) is the data controller.

Data Processor: It is the natural and legal person who processes personal data on behalf of the data controller, based on the authority given by the data controller.
Data Registration System: It is the registration system in which personal data is processed and structured according to certain criteria.
Law: Law on Protection of Personal Data No. 6698.
Anonymization: Making the data previously associated with a person incapable of being associated with an identified or identifiable natural person under any circumstances, even by matching with other data.

ARTICLE 4- ISSUES ABOUT THE PROCESSING POLICY OF PERSONAL DATA

4.1. General Principles in the Processing of Personal Data

EPIC Denizcilik processes and protects the personal data of Users within the scope of the Constitution of the Republic of Turkey and the Law on the Protection of Personal Data.
In this context, EPIC Shipping acts in line with the following principles:
EPIC Shipping;
• As a prudent trader, it acts in accordance with the principles brought by legal regulations and the general rule of trust and honesty in the processing of personal data,
• It ensures that the personal data it processes are accurate and up-to-date, taking into account the fundamental rights of personal data owners and their own legitimate interests within the scope of the Law on the Protection of Personal Data, along with other laws that it has to comply with within the scope of its activity,
• It clearly and precisely determines the purpose of personal data processing that is legitimate and lawful. In this context, personal data is provided or processed limited to the services to be provided and legal obligations. The purpose for which personal data will be processed is set forth before the personal data processing activity begins,
• Processes personal data in a way that is suitable for the realization of the determined purposes and avoids the processing of personal data that is not related to the realization of the purpose or is not needed,
• It retains personal data only for as long as required by the relevant legislation or for the purpose for which it is processed.

4.2. Personal Data Processing Conditions

Protection of personal data is a constitutional right. Fundamental rights and freedoms can only be limited by law, without affecting their essence, only depending on the reasons specified in the relevant articles of the Constitution. Pursuant to the Constitution, personal data can only be processed in cases stipulated by law or with the consent of the person.

EPIC Denizcilik, in this direction and in accordance with the Constitution; processes personal data only in cases stipulated by law or with the explicit consent of the person.
The express consent of the personal data owner is only one of the legal bases that makes it possible to process personal data in accordance with the law. Apart from express consent, personal data may also be processed in the presence of one of the other conditions listed below. The basis of the personal data processing activity can be only one of the conditions stated below, or more than one of these conditions can be the basis of the same personal data processing activity.

One of the conditions for the processing of personal data is the explicit consent of the owner. The explicit consent of the personal data owner should be disclosed on a specific subject, based on information and free will. Everyone who is a member of the site declares and undertakes that he has read and accepted in advance the usage agreement and the information on the processing of personal data. In this context, all objections, lawsuits, complaints and claims regarding the processing of personal data later are deemed to be waived in advance.
The personal data of the data owner may be processed in accordance with the law without obtaining his explicit consent, if it is expressly stipulated in the law.

The personal data of the data owner may be processed if it is necessary to process the personal data of the person who is unable to express his or her consent due to actual impossibility, or whose consent cannot be validated, in order to protect the life or bodily integrity of himself or another person.

It is possible to process personal data if it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract.
If the personal data has been made public by the data owner, the relevant personal data may be processed.

If data processing is necessary for the establishment, exercise or protection of a right, the personal data of the data owner may be processed.

EPIC Denizcilik strictly complies with the regulations stipulated in the Personal Data Protection Law in the processing of personal data determined as "special quality" by the Personal Data Protection Law.

In Article 6 of the Law on the Protection of Personal Data, certain personal data that carry the risk of causing victimization or discrimination when processed unlawfully are defined as "special quality".

These data are; Data related to race, ethnicity, political thought, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, clothing, association, foundation or union membership, health, sexual life, criminal conviction and security measures, and biometric and genetic data.
By EPIC Denizcilik in accordance with the Personal Data Protection Law; Special categories of personal data are processed in the following cases, provided that adequate measures to be determined by the Personal Data Protection Board are taken:

If the personal data owner has explicit consent or if the personal data owner does not have explicit consent; Special quality personal data other than the health and sexual life of the personal data owner, and in the cases stipulated by the laws, the sensitive personal data related to the health and sexual life of the personal data owner can only be used for the protection of public health, preventive medicine, medical diagnosis, treatment and care services, health services. It is processed by persons or authorized institutions and organizations under the obligation of confidentiality for the purpose of planning and managing the financing of the company.

Despite the fact that it has been processed in accordance with the provisions of the KVKK and other relevant laws, personal data is deleted, destroyed or anonymized by the data controller, ex officio or upon the request of the person concerned, in case the reasons requiring processing are eliminated.

EPIC Denizcilik, when the storage periods stipulated in the relevant legislation or required by the purpose of processing expire, within the 6-month period foreseen for periodic destruction; It deletes the personal data it processes by using one or more techniques that are most suitable for its business processes and activities, from the deletion and anonymization methods specified in the guide on the Deletion, Destruction or Anonymization of Personal Data published by the KVK Board or continues to use it by anonymizing it.

ARTICLE 5- LIGHTING OBLIGATION

According to the Constitution of the Republic of Turkey, it has been revealed that everyone has the right to be informed about their personal data. Accordingly, in Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data, "requesting information" is also listed among the rights of the personal data owner.
In this context, EPIC Shipping provides the necessary information in case the personal data owner requests information in accordance with the Constitution and KVKK.

EPIC Denizcilik also provides information about the personal data owners during the collection of personal data, the purpose for which personal data will be processed, to whom and for what purpose the processed personal data can be transferred, the method of personal data collection and legal reason, in accordance with Article 10 of the KVKK. It provides information about the rights of the personal data owner within the scope of Article 11 of the KVKK. Every User who accepts the User Agreement on the Site and becomes a member of the Site accepts that this illumination is made for him.
In addition, EPIC Denizcilik provides information and transparency in personal data processing activities by announcing that it carries out personal data processing activities in accordance with all matters in the KVKK and the "law and honesty rule" with various public documents, especially this Policy.

ARTICLE 6- PROCESSING OF USER'S PERSONAL DATA

Although the personal data you share on the site may vary depending on the service provided by EPIC Denizcilik and the commercial activities of EPIC Denizcilik; During the period when you benefit from the products and services that can be collected and offered verbally, in writing or electronically, through automatic or non-automated methods, EPIC Shipping's work units, website, call center, phone calls, SMS records, e-mail addresses and similar means. and/or will continue to be updated and processed within legal periods.

Your collected personal data; Fulfillment of legal and administrative obligations by EPIC Denizcilik, establishment and performance of the contracts you will make with EPIC Shipping, being used in products and services that you have/will receive from EPIC Denizcilik, communication regarding the product and service you have/will receive from EPIC Shipping, providing an effective user service, as well as providing an effective user service. can be used in marketing activities if you have given your permission, product/service offer, modelling, reporting, scoring, risk monitoring, intelligence, current or new product studies and potential user identification, ensuring legal and commercial security of people who have a business relationship with EPIC Denizcilik, EPIC Determining and implementing the commercial and business strategies of Denizcilik, ensuring and developing coordination, cooperation and efficiency in and among the units and units within EPIC Shipping, resolving current and future legal disputes, answering requests and questions from our users, Investigation and detection of violations of the contract and the law in order to ensure the security of EPIC Denizcilik's website and other electronic systems and physical environments, to notify changes in the legislation or the rules and policies accepted by EPIC Denizcilik, or to make other notifications that concern you, and to carry out the activities we offer you. In order to fulfill our legitimate interests, such as preventing and reporting to the relevant administrative or judicial authorities, the explicit consent of the data owner pursuant to Article 5 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698; provided that it is mandatory for the protection of another's life or bodily integrity, and is directly related to the establishment or performance of the contract drawn up with EPIC Denizcilik with your approval and/or signature. Provided that it is necessary to process the personal data of the parties, it is mandatory for EPIC Denizcilik to fulfill its legal obligation, it has been made public by you personally, the data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms. It is processed within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in the cases stipulated in the Laws, with the explicit consent of the data owner pursuant to Article 6, where data processing is obligatory for the legitimate interests of Denizcilik.

ARTICLE 7- TRANSFERRING THE USER'S PERSONAL DATA

Personal data of Users at EPIC Denizcilik for the purposes listed above are stored safely and are not disclosed to third parties outside the legal framework. EPIC Denizcilik, to persons, institutions and/or organizations, business partners, all authorities and channels required for the performance of the User Agreement, public legal entities such as Courts, Public Prosecutor's Offices, authorities that are authorized to receive personal data, to our domestic/foreign affiliates; To companies that operate as an intermediary/agency, to third parties from whom services are received and provided to carry out the activities of the Site, to program partner institutions, organizations, domestic/foreign banks, funds, collaborating institutions, services/support/consultancy received or project Due to legal obligations, the user will be able to transfer personal data to the domestic/foreign/international organizations of which it is a /program/financing partner and to the organizations that receive independent auditing and support services, only within the framework of legal limitations.

ARTICLE 8- RIGHTS OF THE USER ACCORDING TO ARTICLE 11 of the KVKK No. 6698

Pursuant to Article 11 of KVKK No. 6698, personal data owners,
• Learning whether personal data is processed or not,
• If personal data has been processed, requesting information about it,
• To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose,
• Knowing the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad,
• Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
• Requesting the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons requiring its processing have disappeared, although it has been processed in accordance with the provisions of the KVKK and other relevant laws, and requesting the notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
• Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
• Requesting the compensation of the damage in case of loss due to processing in violation of the KVKK

has rights.

At the same time, the user, together with the use of the Site, accepts the provisions of the above paragraph, is aware of these issues, and especially reads and understands the regulations in Articles 5 and 6 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, within the framework of these articles, the data owner declares, accepts and undertakes that they have given "explicit consent" as

ARTICLE 9- DATA RESPONSIBLE UNDER THE LAW

In order to exercise your rights specified in article 11 of the KVKK, you can reach EPIC Denizcilik in writing or by other means determined by the Personal Data Protection Board, by using the contact information specified below.
Correspondence Address: Epic Denizcilik ve Gemi İnşaat A.Ş. Icmeler Mah, Zinnur Sk No: 3,
Lantana Plaza K:2, D:15 34947 Tuzla/İSTANBUL
Call Center: 0 (216) 446 16 86
Email: kvkk@epicdeniz.com

ARTICLE 10 - FINAL PROVISIONS

In case of incompatibility between KVKK and other relevant legislation provisions and this Policy, KVKK and other relevant legislation provisions will be applied first.

EPIC Denizcilik may change the content of this Policy whenever it deems necessary. The Current Policy will enter into force on the date it is published on the Site. The date of the last update is at the beginning of the text.
In case of any conflict, EPIC Maritime records will be valid and binding on the parties.